Formularz kontaktowy

Adres email (wymagane)

Wpisz treść informacji

Wpisz adres korespondencyjny - konieczne do przesłania certyfikatu

Załącz pliki

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Akcji Eksploracyjno - Historycznej „Jezioro Tajemnic” zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego w dalszej treści RODO.

 (Opcjonalne) 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku w celu promocji Powiatu Drawskiego. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie oraz publikację wykonanych zdjęć lub filmów zgodnie ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 luty 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.).

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Akcji Eksploracyjno - Historycznej „Jezioro Tajemnic” oraz zgadzam się na udział w tej Akcji na warunkach w nim opisanych - przeczytaj regulamin

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO wiem, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim jest Magdalena Jóźwiak, tel. 94 363 01 87, e-mail: iod@powiatdrawski.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”.
4. Odbiorcami moich danych osobowych będą osoby fizyczne, które korzystają z wszelkiego rodzaju mediów informujących o działaniach Akcji Eksploracyjno-Historycznej „Jezioro Tajemnic”.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic” lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprosto¬wania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarza¬nie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą¬dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Niepodanie moich danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania danych przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”.
9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują