Regulamin akcji eksploracyjno-historycznej „Jezioro tajemnic”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa sposób organizacji Akcji Eksploracyjno-Historycznej „Jezioro tajemnic”, zwanej dalej Akcją.

2. Organizatorem Akcji jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, w imieniu którego działa Starosta Drawski, zwany dalej Organizatorem.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Starosta Drawski.

4. Komunikaty oraz informacje prasowe dotyczące Akcji publikowane będą na stronie internetowej poświęconej Akcji http://www.jeziorotajemnic.pl/, stronie internetowej Powiatu Drawskiego, na profilu Akcji na portalu społecznościowym Facebook, w Biuletynie Starosty Drawskiego oraz rozsyłane w serwisie prasowym.

UCZESTNICY AKCJI

§ 2

1. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny. W Akcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub organizacja w dowolnej formie prawnej, zwana dalej Uczestnikiem.

2. Przystępując do Akcji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. Przystępując do Akcji Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Jeżeli udział w działaniach objętych Akcją, w tym działań opisanych w § 6 ust.4 wymaga uzyskania jakiejkolwiek zgody lub pozwolenia, ciężar ich uzyskania spoczywa na Uczestniku a konsekwencje ich braku obciążają wyłącznie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania Uczestników.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji  Akcji. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku w związku z realizacją Akcji. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Składając oświadczenia o których mowa w ust. 4 i 5 Uczestnik wyraża zgodę na udział w Akcji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Akcji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu Organizatora może spowodować wykluczenie Uczestnika z Akcji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród w niej przewidzianych.

8. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Akcji, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Akcji upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Akcji.

ORGANIZACJA AKCJI

§ 3

Współorganizatorem działań podejmowanych przez Organizatora w ramach Akcji jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku.

§ 4

W ramach Akcji Organizator prowadzi współpracę naukową i organizacyjną w zakresie badań i upowszechniania informacji o wydarzeniach historycznych związanymi z jeziorem Drawsko i jego okolicami z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiem Historycznym „Huzar” z siedzibą w Koszalinie.

§ 5

W ramach Akcji Organizator może podejmować działania mające na celu rozszerzenie współpracy o inne podmioty, w tym samorządowe, pozarządowe oraz z sektora prywatnego.

PRZEBIEG AKCJI

§6

1. W ramach Akcji organizowane są konferencje, pokazy, prelekcje, konkursy, widowiska historyczne, spotkania i konsultacje historyczne z osobami prywatnymi, naukowcami, grupami badawczymi i innymi pasjonatami historii ziem Powiatu Drawskiego.

2. W ramach Akcji Organizator gromadzi również informacje mogące pomóc w prowadzeniu Akcji, w tym fotografie, filmy, pocztówki, dokumenty, mapy, wycinki prasowe, wspomnienia i sugestie. Informacje te mogą zostać opublikowane przez Organizatora z podaniem imienia i nazwiska ich autora bądź Uczestnika.

3. Każdy Uczestnik Akcji, który przekaże informację o której mowa w ust. 2 lub który  przekaże Organizatorowi eksponat o którym mowa w § 7 ust.1. otrzyma Certyfikat uczestnictwa w Akcji opatrzony unikalnym numerem. Wzór Certyfikatu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. W ramach Akcji organizowane będą poszukiwania archiwalne, terenowe, nawodne, podwodne oraz inne, a także działania eksploracyjne związane z historią jeziora Drawsko i jego okolic – między innymi w ramach sesji poszukiwawczych. O terminach, miejscu i warunkach rozpoczęcia poszukiwań Organizator będzie informował co najmniej za pośrednictwem strony internetowej http://www.jeziorotajemnic.pl/.

5. Uczestnik Akcji biorący udział w działaniach opisanych w ust. 4 zobowiązany jest stawić się w punkcie rozpoczęcia poszukiwań lub działań eksploracyjnych wyznaczonym przez Organizatora, przedłożyć dokumenty lub podpisane oświadczenia określone w niniejszym regulaminie oraz dostarczyć organizatorowi relację z prowadzonych działań. Relacja powinna być nie krótsza niż 500 znaków maszynopisu oraz być zilustrowana co najmniej jednym zdjęciem. Relację może także stanowić materiał filmowy nie krótszy niż 1 minuta, o rozdzielczości 1280×720 w formacie mp4, wmv, mov lub mts na płycie CD lub DVD wraz z podpisanym oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. Przyjęcie relacji wymaga zaakceptowania jej treści przez Organizatora.

6. Uczestnik dostarcza relację o której mowa w ust. 5 w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia sesji

poszukiwawczej w której uczestniczy na adres e-mail: jeziorotajemnic@powiatdrawski.pl.

7. Organizator może zlecić organizację sesji poszukiwawczych innym podmiotom, które zapewnią profesjonalny i zgodny z prawem przebieg sesji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ich następstwa powstałe na Uczestnikach w wyniku dobrowolnego uczestnictwa w Akcji, a w szczególności w sesjach poszukiwawczych.

§ 7

1. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim może przyjmować nieodpłatnie eksponaty związane z historią jeziora Drawsko oraz jego okolic przekazywane przez osoby fizyczne.

2. W celu zabezpieczenia należytego przechowywania eksponatów Organizator będzie współpracował z placówkami do tego powołanymi, w tym z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

NAGRODY

§ 8

1. Organizator ustanawia nagrodę za wydobycie z jeziora Drawsko i przekazanie w uzgodniony sposób Starostwu Powiatowemu w Drawsku Pomorskim wraku historycznej łodzi podwodnej z okresu II Wojny Światowej lub wcześniejszego.

2. O nagrodę mogą ubiegać się Uczestnicy Akcji spełniający postanowienia niniejszego Regulaminu, po złożeniu pisemnych oświadczeń o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 oraz przekazujący relacje w ramach uczestnictwa w sesji poszukiwawczej o której mowa w § 6 ust. 4.

3. Wartość nagrody ustala się na 5.000 zł.

4. Nagroda może zostać zwiększona co najmniej o kwotę wymienioną w ustępie 3 poprzez darowiznę na rzecz Powiatu Drawskiego. Darowizna może pochodzić od przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych lub samorządów. Wpłata darowizny następuje w ciągu miesiąca od spełnienia warunku określonego w ust. 1.

5. Podmiot chcący ustanowić darowiznę składa na piśmie stosowną deklarację. Złożenie podpisanej przez upoważnioną osobę deklaracji staje się przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. Podmiot, który złożył deklarację o której mowa w ust. 5, staje się sponsorem Akcji i zyskuje prawo do umieszczenia jego logo oraz informacji o fakcie sponsoringu na stronie internetowej Akcji oraz w innych materiałach związanych z Akcją.

7. Nagroda o której mowa w ust. 1, powiększona o darowizny o których mowa w ust. 4, po dokonaniu potrąceń podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypłacana jest przez Organizatora po uzyskaniu wszystkich wpłat od sponsorów, w terminie do 30 dni od uzyskania ostatniej wpłaty i po spełnienia warunku określonego w ust. 1.

8. Organizator może ustanowić dodatkowo również inne nagrody w ramach Akcji.

LOGO AKCJI

§ 9

1. Ustanawia się logo Akcji. Wzór logo stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

2. Organizator może udzielić bezpłatnej zgody na używanie logo Akcji do celów zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych dla firm, organizacji pozarządowych i samorządów. Uzyskanie zgody wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

Regulamin do pobrania PDF

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują